Secuestro por vertedura: ovellas latxas en equilibrio na balanza da pegada de carbono

2020/12/01 Alberdi Elola, Amaia - Biologoa eta Ingurugiroaren Agrobiologia masterduna. Iturria: Elhuyar aldizkaria

O pasado mes de xaneiro volveuse a superar a concentración final de gases de efecto invernadoiro (GEI) na atmosfera. A acumulación destes compostos, cada vez máis intensa e, sobre todo, as posibles incidencias no clima, xera preocupación. As fontes de GEI son moi variadas, sendo a gandaría responsable do 14,5% dos GEI xerados globalmente. Pola contra, non todo animal ten o mesmo peso en devandita porcentaxe, nin tampouco o manexo de animais nun mesmo sistema produtivo.
Ed. Amaia Alberdi

GEI e gandaría

Os principais GEI son o CO2, o CH4 e o N2O, todos eles xerados na produción de produtos gandeiros. Con todo, falamos en gran medida do CO2, concretamente dos equivalentes de CO2 (CO2 eq), que é o que permite considerar o tres gases nun só termo. Aínda que todo exprésase en equivalentes de CO2, pódese facer una distinción principal segundo a orixe dos GEI, onde se diferencian os gases biogénicos e os antropogénicos. O CO2 da respiración animada e o CH4 producido na dixestión dos rumiantes son gases biogénicos que conteñen carbono de ciclo curto (Figura 1). A diferenza dos gases antropogénicos producidos no transporte e a industria, estes non quedan almacenados na atmosfera durante centos de anos [1].

Intensidade de produción en gandaría: produto vs. medio ambiente

Figura . Ciclo curto de carbono. (1) Respiración dos seres vivos, (2) dixestión dos rumiantes, (3) Período de 10 anos, (4) fotosíntesis e (5) acumulación de sustancias orgánicas. Imaxe: Amaia Alberdi.

A nivel mundial, o 62% das emisións totais de GEI procedentes da gandaría proceden do gando bovino. O gando de porcos, galiñas, búfalos e pequenos rumiantes produce mananciais de entre o 11 e o 7%. Por último, a fonte de emisión de GEI máis baixa, o 3%, corresponde ao resto de aves non cubertas pola gallineta [2].

Se nos fixamos na gandaría e nas actividades diarias, podemos facer una comparativa interesante en canto aos GEI: supomos que una persoa consome 0,5 kg de queixo de ovella ao ano, o que equivale a 30 minutos en coche ou 5-10 minutos en avión. É máis, os GEI que se emiten nunha viaxe normal en avión son un atracón despois de comer 10-20 queixos de ovella.

No gradiente de intensidade de produción están establecidos todos os sistemas de produción animal (figura 2): no límite inferior do gradiente existen sistemas de produción extensivos de baixa intensidade, mentres que no límite superior atópanse os máis intensivos. Nestes últimos, a produción do produto animal é alta, debido á estabulación xeneralizada, ao uso de alimentos máis digeribles e á proliferación máis fértil [3].

Figura . Gradiente da intensidade de produción dun produto ovino (leite e carne). Imaxe: Amaia Alberdi.

Aínda que estas tres características poden dar resposta ao aspecto produtivo, os impactos ambientais asociados ao sistema produtivo, como as emisións de GEI, son máximos. Ademais, o abandono dos pastos fai que os beneficios ambientais que a gandaría pode ofrecer sexan aínda máis reducidos [4].

No manexo extensivo, o tempo de estabulación é mínimo, os animais aliméntanse en granxas e pastos de montaña, primando o ciclo de vida natural do animal. E en comparación coa produción intensiva, neste caso a produción é significativamente menor. Con todo, redúcense os GEI e os impactos ambientais e, por suposto, son máis os beneficios ambientais asignados á gandaría [3, 4], entre os que destacan o mantemento da biodiversidade de pastos, a conservación do medio rural, a prevención de incendios e o aumento do secuestro de carbono do chan [5].

Análise de ciclo de vida (ACV): Ferramenta de valoración de GEI

Paira poder valorar as emisións de GEI e/ou equivalentes de CO2, os investigadores utilizan a análise de ciclo de vida (ACV). Por exemplo, o ACV permite analizar calquera acción que leve a cabo na produción de leite de ovella, como a alimentación do gando, a xestión de residuos ou o manexo do rabaño (Figura 3). Con esta metodoloxía pódese valorar o impacto ambiental asociado a cada actividade.

Figura . Entre outras moitas, as accións que contempla o ACV son a preparación da herba curada e a formación das partes inferiores das reses, así como a utilización de depósitos de trigo que condicionen a xestión dos residuos futuros. ED. : Amaia Alberdi.

Os beneficios ambientais da gandaría tamén teñen cabida na ACV. O aumento da capacidade de secuestro de carbono do chan está relacionado coa xestión de pastos. En efecto, a fertilización dos pastos e o manexo do gando condicionan principalmente a capacidade dun chan paira almacenar carbono en forma de depósitos, podéndose estimar por ACV e consideralo una estratexia de redución de emisións de CO2 equivalente.

Así, tendo en conta as emisións e secuestros de CO2 equivalente, pódese calcular o efecto ambiental neto dun sistema de produción animal:

Emitir CO2 – Secuestrar CO2 = Ballet CO2

Ademais, a fin de redondear o traballo de valoración, o CO2 equivalente neto exprésase por unidade de produto, é dicir, como pegada de carbono, son tanto as emisións de CO2 equivalente (CO2 Ballet > 0) como os secuestros (CO2 Ballet < 0) por litro de leite producido, por quilo de carne ou la, por cabeza de cordeiro, segundo o produto que se desexe valorar.

Pegada de carbono por ACV de Latx-Rabaño

O País Vasco sempre estivo ligado á gandaría. Na actualidade, co obxectivo da venda de leite e queixo, o pastoreo de latxas é a actividade gandeira máis estendida. De feito, aínda que o manexo dos rabaños de latxas é de tipo extensivo, nos últimos anos está a imporse una tendencia cara a unha forma intensiva na maioría dos apriscos desta raza de gran personalidade [6].

A localización do pastoreo de latxas está aínda por determinar en canto a animais, o seu manexo e GEI. Paira iso, como primeira aproximación e utilizando o ACV, valorouse a pegada de carbono de 20 rabaños de latxs e identificado nun traballo fin de máster as principais fontes de GEI que se xeran na produción de leite [7].

Como non se esperaba, a pegada de carbono estimada por ACV mostrou grandes diferenzas nos 20 rabaños de latxa (figura 4). O manexo dos animais era de gran importancia xa que a baixa emisión de CO2 equivalente na produción dun litro de leite e o secuestro de elevadas cantidades de carbono garantían una baixa pegada de carbono final. Con todo, ao ser a base da pegada de carbono no ACV a unidade de produción (litro de leite), a cantidade de litros de leite que se producía por cabeza de gando que pesaba máis que a xestión gandeira. En consecuencia, os cultivos máis intensivos tiveron mellores resultados nos valores de pegada de carbono.

Figura . Estimación por ACV do KG CO2 eq. secuestrados e verteduras por litro de leite en 20 rabaños de latxas. A pegada de carbono ou equivalente neto de CO2 pódese calcular por combinación de ambos os (secuestro de emisións). Aparecen ordenadas de menor a maior en función do cociente de secuestro/vertido do rabaño. Gráfico: Amaia Alberdi.

Con todo, ao unir emisións e secuestros, a maior parte dos rabaños de latxe, tanto máis intensivos como extensivos, recorreron a trazas de carbono similares (3-6 CO2 eq Kg / L de leite).

A alimentación de ovellas latxas, principal causante das emisións de GEI

A orixe das emisións de CO2 equivalente implicadas na produción de leite de ovella difire do peso de cada una delas. Pódense distinguir cinco fontes principais de GEI: a reflexión do gando (segundo inxestión do alimento inxerido), o uso de pensos e forraxes, o abonado, a enerxía e a palla (Figura 5).

Figura . Principais fontes de emisión de GEI na produción de leite de ovella e contribución de cada una delas ás emisións de CO2 equivalentes finais. Imaxe: Amaia Alberdi.

O complexo estómago dos rumiantes está preparado paira utilizar a herba como fonte de enerxía, concretamente a comunidade microbiana do estómago, que digere o alimento e faio útil paira o animal. Con todo, ao mesmo tempo, o CH4 que é GEI é eliminado como subproducto e a súa influencia nas emisións totais de CO2 equivalente é enorme (47%).

Nos apriscos de latxe, cada vez está máis estendido o uso de pensos e forraxes complementarias producidos fóra da granxa paira alimentar ao gando. Ao tratarse de terreos de cultivo intensivos e remotos, normalmente asociados á liberación de N2O e CO2. Así, tras a reflexión do gando, o uso deste tipo de alimentos convértese na segunda fonte principal de GEI (21%). Por tanto, estando relacionada tanto a dieta animal como a reflexión posterior, pódese afirmar que o impacto alimentario é do 68%.

Doutra banda, na emisión total de CO2 equivalente, os GEI con orixe en fertilización, enerxía e palla teñen unha menor porcentaxe. O N2O e o CH4 están relacionados cos residuos gandeiros e o seu manexo. Pola súa banda, o CO2 asóciase ao uso de combustibles fósiles e á produción de palla externa á granxa paira a fabricación de camas de gando.

Renovación de vellos, estratexia de redución de GEI

Figura . O uso dos pastos condiciona máis aló da explotación o mantemento da biodiversidade e o secuestro de carbono do chan. ED. : Amaia Alberdi.

Na gandaría de lijas de orixe, as granxas e pastos de montaña son a base da dieta gandeira. Os recursos de pastos, comparados cos pensos e forraxes actuais, son máis difíciles de dixerir paira o gando; a comunidade microbiana ten una maior actividade nos pastos, polo que o VAB vertedura por reflexión é maior nos pastos, na zona de penso e forraxe [8]. Con todo, a ausencia de alimentos estranxeiros fai que non existan impactos ambientais asociados á súa produción. É máis, o pastoreo pode achegar beneficios ambientais (figura 6).

O aumento do secuestro de carbono e o mantemento da biodiversidade dos pastos son dous beneficios ambientais asignados ao pastoreo de latxas. O aumento do secuestro de carbono está condicionado polo manexo dos pastos e a xestión dos residuos que se xerarán como abono; o uso de amplas superficies de pastos e a adición de materia orgánica ao chan con estiércol compostado xerarán os maiores niveis de secuestro de carbono. Ademais, diversos estudos confirman que a pegada neta de carbono pode ter una redución do 81-93% debido ao secuestro de carbono no chan [9].

En canto ao mantemento da biodiversidade de pasteiros, segundo as medicións realizadas nos campos xestionados nas granxas do val cantábrico, a abundancia media de especies, representativa da diversidade, sitúase ao redor dos 50; a nivel de caserío, ao redor dos 60. Obsérvase que a estimación anunciada mediante modelos estatísticos é de 70. Cabe destacar tamén que nas pradarías de pastoreo observouse a maior diversidade vexetal [10].

A tendencia ao aumento da produción leiteira, con todo, leva o abandono dos pastos seminaturales e a utilización de pensos e forraxes máis digeribles (Figura 7). Menor reflexión na dixestión destes alimentos, coa consecuente redución das emisións de CH4. Pola contra, a cantidade de GEI verteduras redúcese a un desprazamento, xa que se elimina da reflexión e incorpórase á produción de pensos e forraxes, pasando de ser un gas biogénico a ser un gas antropogénico [11]. Ademais, o mantemento das reses nos apriscos non reflicte ningún beneficio ambiental.

Figura . Alimentación de rabaños de latxas nos pasteiros e apriscos da casa. ED. : Amaia Alberdi.

En consecuencia, o pastoreo de latxas extensivo e o cambio climático son amigos ou inimigos? Cego á produción leiteira, que substituiría ao mosaico de leiras e pastos? Quizais una infraestrutura de cemento con avións que expulsan vinte queixos de ovella en cada viaxe normal.

Bibliografía

[1] Noticia (03-02-2020): https://www.berria.eus/paperekoa/1908/003/001/2019-12-07/diferenza-dá-fosileto-carbono-yen-behien-metanoa.htm
[2] FAO. 2017 Global Livestock Environmental Assessment Model (GLEAM). Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
[3] Ruiz, J., Herrera, P. M. Barba, R. & Busquei, J. 2017 Situación da gandaría extensiva en España (I). - Madrid, Spain: Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.
[4] Zhuang, M., Porque, G. & Li, W. 2017 Greenhouse gas emission of pastoralism is lower combined extensive/intensive livestock husbandry: A case study on the Qinghai-Tibet Plateau of China. Journal of Cleaner Production, 147: 514-522.
[5] FAO. 2016 Contributions of livestock species and breeds to ecosystem services. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
[6] Juaristi, P. 2002. Cambiando o sector primario en Euskal Herria. Karmel, 2: 49-56.
[7] Alberdi, A. 2019. Avaliación de impactos ambientais asociados aos sistemas agroecológicos e convencionais de ovino Latxo mediante Life Cycle Assessment (LCA). Traballo de Fin de Máster, Universidade do País Vasco (UPV-EHU), Leioa.
[8] Buddle, B. M. Denis, M., Attwood, G. T., Altermann, E., Janssen, P. H., Ronimus, R. S., Neil Wedlock, D. 2011. Descargar as emisoras desde o farmed ruminants grazing on pasture. The Veterinary Journal, 188(1): 17-11
[9] Batalla, I., Knudsen, M. T., Mogensen, L., do Hierro, Ou., Pinto, M. & Hermansen, J. R. 2015 Carbon footprint of milk from sheep farming systems in Northern Spain including soil carbon sequestration in grasslands. Journal of Cleaner Production, 104: 121-129.
[10] Salaberria, A. 2016 Relación co estudo e xestión da diversidade florística das pradarías dos caseríos do val cantábrico. Traballo Fin de Grao, Universidade do País Vasco (UPV/EHU), Leioa.
[11] Ou’Brien, D., Bohan, A., McHugh, N. & Shalloo, L. 2016 A life cycle assessment of the effect of intensification on the environmental impacts and resource use of grass-based sheep farming. Agricultural Systems, 148: 10-95

Traballo presentado aos premios CAF-Elhuyar.