}

Decàleg de comunicació ambiental d'Elhuyar

2023/06/07 Elhuyar Zientzia

Estem davant una emergència ambiental sense precedents, un canvi global. L'emergència climàtica, la pèrdua de biodiversitat, la desertificació, la contaminació i el malbaratament de recursos naturals són alguns dels seus símptomes. I ja no hi ha dubte de la gravetat: Segons l'Organització de les Nacions Unides, 120.000 km² de la terra es converteixen cada any en deserts. En conseqüència, 75 milions de nens i nenes menors de 5 anys passen fam i en 2020 30 milions de refugiats climàtics van haver d'abandonar el seu país.

No és una simple crisi ecològica. Es creuen crisis socials, econòmiques i sanitàries, alimentant-se mútuament. Estem, doncs, davant una crisi ecosocial complexa que requereix una profunda reflexió social.

Elhuyar treballa per a construir una societat activa i crítica, i per a això és fonamental socialitzar la informació detallada basada en evidències científiques. Després d'un procés de col·laboració entre científics, agents socials, educatius i divulgadors científics, Elhuyar ha creat un decàleg per a la comunicació ambiental. L'objectiu és una comunicació responsable i alhora eficaç socialment. Aquest decàleg pretén ser una proposta de reflexió en un tema tan complex com el que ens interpel·la directament, el punt de partida d'una llarga elaboració. Per a descarregar el decàleg prem aquí.

Ed. Pernan Goñi

1.Integrar mirades complementàries per la complexitat del sistema: salut, igualtat, medi ambient, social, econòmic, polític, tecnològic, filosòfic, psicològic, ecològic, ètic… La diversitat d'orígens i impactes de l'emergència fa necessària la interdisciplinarietat.

2.Donar exemples locals de problemes i solucions, però no perdre la perspectiva d'escala global. Les mateixes preguntes tenen diferents respostes segons l'escala. El que serveix per a l'escala local no té per què servir per a l'escala global i viceversa.

3. No sigui catastrofista. Aprofita per a imaginar futurs desitjables. Donar compte de la greu realitat, però parar esment a les possibles solucions. L'emergència ambiental obligarà la societat a fer canvis, però també té potencial de transformació social.

4t.Portar a debat la dimensió de la justícia. Existeix una relació directa entre les crisis ambientals i les injustícies socials. Tots dos tenen un origen comú: l'abús de poder. La cerca de solucions exigirà també una distribució equitativa dels recursos.

5.Allunyi's de la narrativa eurocentrista. L'economia, la sanitat, la tecnologia i la ciència tenen una visió molt eurocentrista. I moltes de les solucions que es proposen per a fer front a l'emergència ambiental.

6. Eviti mirades atapeïdes com l'androcentrisme i l'antropocentrisme. Parar esment a si la comunicació de l'emergència ambiental incorpora la perspectiva de gènere o manté la mirada androcentrista com una mirada universal. La perspectiva antropocentrista també impedeix comprendre el funcionament de la naturalesa.

7. Tots tenim alguna cosa a fer, però no la mateixa responsabilitat. No tenen la mateixa responsabilitat els països de l'hemisferi nord i del sud, ni les autoritats i els ciutadans. Facilitar les dades i sol·licitar el nivell de responsabilitat corresponent.

8.La solució és social i política, no sols tecnològica. La tecnologia és necessària, però mai serà suficient per a descartar el comportament erosiu de l'ésser humà sobre el planeta. Atents a les narratives que eviten el debat real davant el potencial de la tecnologia.

9.Transmetre els valors de la naturalesa: regulació de la vida, benestar, compte, responsabilitat, prosperitat, custòdia del territori… Distingir tres plans: els valors instrumentals (la biodiversitat és l'assegurança de vida del planeta), els valors intrínsecs (ecològics) i els valors relacionals (relacions humanes amb la naturalesa).

10. Salut Única: per a tenir una vida de qualitat és imprescindible un medi ambient de qualitat. Cada espècie té una funció específica en la complexa xarxa de l'ecosistema, per la qual cosa som interdependents vius, interdependents. La salut humana, la sanitat animal i la salut ambiental estan íntimament relacionades.

11.Qüestionar conceptes arrelats en el nostre sistema econòmic: globalització, creixement econòmic continu, necessitat d'incrementar la natalitat… Contribuir a crear nous imaginaris de benestar.

12.Donar la paraula a les propostes provinents dels moviments socials. Entre ells, l'ecofeminisme, els moviments juvenils i el coneixement tradicional local. Proporcionar a ells informació basada en evidències científiques és també una eina per a fer de la societat un agent.

13.Proporcionar recursos per a una visió crítica i identificar les formes que adopta el negacionismo: “sempre s'han produït canvis en el clima”, “en la ciència no hi ha consens absolut”, “les tecnologies verdes són la solució a l'emergència climàtica”, “no hi ha tasca”, “la desaparició d'espècies és normal”…

14.Comunicar-se en basc per a fomentar la sostenibilitat. Les llengües minoritzades locals recullen el coneixement global dels avantpassats sobre la naturalesa i, en conseqüència, són dipositàries de la memòria ecològica. Ara i aquí, el basc és una eina útil per a enfortir l'adhesió a la naturalesa i convertir-se en un agent de sostenibilitat.

 

Per a descarregar el decàleg prem aquí. I més àmplia, cada contingut a continuació:

1. Integrar mirades complementàries com a sistema complex

Ed. Pernan Goñi

El planeta es troba davant un declivi global: l'emergència climàtica, la pèrdua de biodiversitat, la contaminació, el balafiament de recursos naturals, la desigualtat social global i la crisi de cures són alguns dels seus símptomes. No és una simple crisi ambiental, es creuen crisis socials, econòmiques i sanitàries. Estem davant una crisi ecosocial complexa.

La seva diversitat d'orígens i influències fa que la interdisciplinarietat sigui imprescindible per a entendre la situació i buscar solucions. Totes aquestes mirades han d'integrar-se en la comunicació de l'emergència ambiental: salut, medi ambient, econòmic, social, tecnològic, filosòfic, polític, psicològic, ecològic, ètic…

Sovint els factors socioeconòmics, ambientals, etc. interaccionen entre si i aquesta interacció accentua les conseqüències. Això es diu sindemia perquè es produeix una sinergia entre diverses epidèmies. Un exemple ha estat el COVID-19, que va conjugar la crisi sanitària, ambiental i social, segons l'OMS. No va ser suficient amb prendre només mesures mèdiques, sinó que era imprescindible prendre també mesures socials, econòmiques, ecològiques i polítiques. En el cas de l'emergència ambiental també cal abordar-lo de tots ells.

La interdisciplinarietat i la transversalitat no són suficients. S'ha d'incloure també la perspectiva d'intersecció. A l'hora de plantejar les propostes d'actuació davant una emergència és convenient realitzar les següents preguntes: A qui van dirigits els beneficis? Qui els han proposat? Per a què es proposen? Perjudiquen a algú?

En cas contrari, és possible que les solucions que es plantegin es facin des d'una relació de poder, sense tenir en compte les realitats de les persones que no donen cos a la cultura i la visió occidental, la masculinitat, l'heteronormativitat, la riquesa econòmica i la blancor. Introduir un enfocament interseccional que asseguri que són proposades que no deixen a ningú enrere: gènere, ètnia, classe social, edat, orientació sexual, discapacitat i altres categories socials perquè no es produeixin situacions de discriminació múltiple.

 

2. Donar exemples locals de problemes i solucions, però no perdre la visió d'escala global

Ed. Pernan Goñi

No és fàcil comprendre la dimensió de les conseqüències de l'emergència climàtica si es produeixen a distància i no se sofreixen directament. És difícil dimensionar, per exemple, les fams que han provocat les sequeres a Àfrica. Els exemples llunyans es fan abstractes i és més eficaç utilitzar els exemples que un pot sentir més a prop per a connectar amb la realitat: els exemples que s'acosten a l'espai per a prendre consciència de la gravetat de la situació i que també és un problema personal i una responsabilitat; i els que s'acosten al temps per a fer-nos veure que és present i no el futur. Per tant, utilitzi exemples locals i puntuals sempre que sigui possible.

No obstant això, a l'hora de plantejar solucions és important tenir clar el concepte d'escala. Perquè l'emergència té una escala planetària i cal tenir en compte totes les cultures, situacions socioeconòmiques i ecosistemes perquè la solució sigui eficaç. Les mateixes preguntes tenen diferents respostes en funció de l'escala: la que serveix a escala local no té per què servir a escala global.

Per exemple, el que es proposa a Europa no té per què ser útil en l'Amazonía, o les polítiques desenvolupades en el mateix País Basc, al País Basc Nord, ja sigui en el camp del cultiu o en la construcció, no tenen per què ser bálicas al Sud. Serveix també el que es proposa des del punt de vista urbanocentrista en les zones rurals? O el que es veu útil per a la població d'alt nivell socioeconòmic té en compte les necessitats i realitats de les persones de baixa situació socioeconòmica? Mai perdis la perspectiva de l'escala.

 

3. No sigui catastrofista. Aprofita per a imaginar futurs desitjables

Ed. Pernan Goñi

Atención al missatge. La situació és greu, però no irreversible. Si es transmet una gran pessimisme, pot ser paralitzant per a molta gent i pot provocar ecoansiedad, mentre que uns altres, com davant la mort, poden sentir ganes d'aprofitar els últims dies i tendir a gastar més recursos; en el millor dels casos, no imaginar com serà el futur pot generar resistència al canvi. Per tant, cal evitar pessimisme excessiu.

Per a una comunicació eficaç, recordi les següents claus importants: (1) la naturalesa té una enorme capacitat de recuperació, destacant les solucions (2).

Això sí, les solucions no són còmodes i no ocultis que serà incòmoda. Potser l'acceptació del canvi climàtic exigeix el duel, l'acceptació de la pèrdua dels privilegis existents. El duel necessita espai, temps i nom.

Per contra, l'emergència ambiental també pot mostrar-se com un motor de canvi social. És una oportunitat per a revisar el benestar i la justícia. Oportunitat per a reflexionar sobre les conseqüències del sistema econòmic capitalista.Cada vegada més científics proposen el decreixement com a solució per a fer front a l'emergència ambiental global: renunciar al creixement econòmic il·limitat i canviar els patrons de producció i consum d'aquesta societat. Diuen que pot millorar la sostenibilitat i el benestar humà si es pren una profunda reflexió. Permetria un repartiment global igualitari de recursos i qualitat de vida.

En parlar de la desacceleració, diferenciar expressament el decreixement com a sinònim de degeneració o decadència (energètica, material o econòmica), i el Decreixement com a moviment social i proposta política. De fet, enfront de la crisi i el conflicte que suposaria la primera, la segona proposa que aquest descens es faci de manera controlada i democràticament planificada, perquè sigui just a nivell global. Exigiria una reducció del nord global fins ara privilegiat perquè altres grups humans puguin créixer. No obstant això, la manera de nomenar el concepte de decreixement segueix en discussió.

 

Portar la dimensió 4.Justiziaren al debat

Ed. Pernan Goñi

Existe una relació directa entre les crisis ambientals i les injustícies socials. A vegades és difícil de veure, però tots dos tenen el mateix origen: l'abús de poder.Són provocats indirectament pels conflictes que es produeixen en l'àmbit socioeconòmic i geopolític. I les conseqüències d'aquests conflictes, a més del planeta, es veuen afectades per l'opressió dels països poderosos; la pobresa; la bretxa de gènere; les exclusions per identitat racial, cultural i religiosa; les mancances en els sistemes educatius, sanitaris i alimentaris…

Per tant, abordar l'emergència ambiental requereix, inevitablement, erradicar les causes socioeconòmiques i polítiques que l'han provocat i introduir una cultura de pau. Reconeixent que la pau no és absència de conflictes, sinó injustícia.

Són moltes les injustícies que afloren en l'emergència climàtica. Entre altres, el conflicte entre països enriquits i empobrits. Els països de l'hemisferi nord controlen els recursos naturals dels altres i, en conseqüència, els països empobrits tenen un futur condicionat. No poden gestionar les seves riqueses per a desenvolupar-les com els agradaria, ni econòmica ni socialment. Així mateix, la responsabilitat d'aquests països enriquits en el canvi climàtic està provocant que el Sud sofreixi durament les seves conseqüències, però ara el Nord global disposa de recursos financers i tecnològics per a prendre mesures davant l'emergència climàtica.

La dimensió de la justícia també es manifesta en el mateix País Basc, entre altres coses en l'àmbit de l'energia. Quan es comunica la creació d'un parc eòlic, sorgeixen molts dubtes i preocupacions: tenint un gran impacte visual i ecològic, on col·locar-lo? La decisió d'instal·lar molins de vent té darrere una política eficaç de reducció del consum energètic? O s'estableixen simplement amb la finalitat d'augmentar la capacitat de generar i consumir energia?

D'altra banda, l'emergència ambiental revela una altra dimensió de la justícia: la justícia intergeneracional. Les generacions esdevenidores tenen dret a viure en un planeta sa.

Per tant, a l'hora de plantejar solucions és necessari analitzar totes aquestes dimensions de la justícia, sempre amb dos plans clarament diferenciats: ètic (no negociable perquè hi ha drets fonamentals en joc) i instrumental (útil per a la solució però negociable).

 

5. Allunya la narrativa eurocentrista

Ed. Pernan Goñi

La ciència que despleguem és principalment eurocentrista. Sovint no té en compte moltes i variades realitats del món; les qüestions que planteja no són significatives per a les tres quartes parts del món. Per tant, la ciència occidental no és una ciència universal.

La visió eurocentrista està arrelada: els projectes europeus que es financen estan alineats amb els interessos polítics; les seves preguntes científiques i la interpretació del món són eurocentristas. Com a comunicadors és important identificar aquestes narratives eurocentristas i no convertir-les en els seus altaveus. I assenyalar les injustícies de molts d'ells.

Per exemple, perquè l'economia verda tingui sentit, cal posar-la a petita escala. La seva implantació a escala global no és sostenible. Renunciar a una visió eurocentrista implica tenir en compte altres cultures i opinions del món, tant en la identificació de problemes com en la proposta de solucions. Pari esment al fet que el discurs que es difon no perpetuï les injustícies socials estructurals en les quals es basa l'emergència ambiental. Pot justificar, entre altres coses, el colonialisme verd. A l'hora de decidir que es protegirà el 30% de la superfície de la Terra, per exemple, és important tenir en compte que protegir no té per què suposar l'expulsió dels indígenes de la Terra, la qual cosa seria repetir les injustícies històriques contra ells. Per contra, cal apostar per un model de protecció que inclogui als indígenes, ja que s'ha demostrat que la seva manera de vida és una garantia de conservació de la biodiversitat.

 

6. Evitar mirades atapeïdes com l'androcentrisme i l'antropocentrisme

Ed. Pernan Goñi

Les evidències científiques mostren una clara correlació entre canvi climàtic i gènere. Les conseqüències de l'emergència són especialment greus per a dones i nenes pobres, dones majors, persones del col·lectiu LGBTIQ+, persones amb diversitat funcional, dones migrants i residents en zones rurals. Si són invisibles en situacions normals, màximament en situacions d'emergència.

La recerca i les polítiques climàtiques han d'incorporar una perspectiva de gènere que tingui en compte la vulnerabilitat de les dones en el sistema androcentrista. Si mantenim la mirada masculina com una mirada universal, les característiques i necessitats de les dones i altres grups vulnerables continuaran invisibles.

Perquè la transició ecosocial sigui efectiva, les dones han d'estar en el centre, convertint-se en agents actius del canvi i centrant el debat. Incorporar la perspectiva de mirades complementàries és imprescindible per a una millor conservació del medi ambient, la reducció de la pobresa i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

És més, la sostenibilitat exigeix també renunciar a l'estricta mirada antropocentrista de la nostra espècie. L'antropocentrisme està molt arrelat en la nostra societat: estem convençuts que l'home està en el centre de la naturalesa i que els altres éssers vius estan al servei d'ella. Aquest enfocament impedeix comprendre el funcionament de la naturalesa, ja que l'ésser humà, lluny d'estar enmig de la naturalesa, és només un engranatge d'una maquinària complexa.

En la complexa xarxa d'ecosistemes, cada espècie té una funció: unes són polinizantes, unes altres descomponen la matèria, unes altres creen sòl… I gràcies a l'aportació de totes elles funciona el sistema. Comprendre com funcionen els ecosistemes és fonamental per a interioritzar que els éssers vius som interdependents, per a veure que els éssers humans depenen d'altres espècies. Per tant, la difusió del coneixement científic de l'ecologia pot contribuir a desmantellar l'antropocentrisme de la societat occidental i a canalitzar una veritable transició ecosocial eficaç.

 

7. Tots tenim alguna cosa a fer, però no la mateixa responsabilitat

Ed. Pernan Goñi

A tots ens correspon implicar-nos en els canvis socials que requereix l'emergència ambiental. Però no tenen la mateixa responsabilitat les autoritats, els empresaris i els simples ciutadans. Ni la mateixa possibilitat i capacitat d'oferir solucions. Visibilitzar el nivell de responsabilitat i no atribuir responsabilitats als ciutadans.

Tampoc tenen la mateixa responsabilitat els països dels hemisferis Nord i Sud. Els informes científics van revelar que els països de l'hemisferi nord són els responsables del 92% de l'emergència climàtica. El mapa global d'emissions excessives i el mapa global de vulnerabilitat climàtica són inversions gairebé exactes entre si. Exigir a tots els països responsabilitat al mateix nivell en la cerca de solucions només suposaria augmentar la dimensió de la injustícia.

 

8. La solució és social i política, no sols tecnològica

Ed. Pernan Goñi

Sovint es proposen solucions tecnològiques per a fer front a l'emergència climàtica: parcs eòlics, cotxes elèctrics, tecnologies d'absorció de carboni, gegantesques turbines eòliques marines, satèl·lits per a monitorar l'emissió de gasos… És necessari dissenyar una tecnologia més neta i utilitzar energies renovables. Però canviar les tecnologies de producció mai serà suficient per a fer front a l'enorme despesa energètica que genera el nostre sistema econòmic i compensar els gasos contaminants d'efecte d'hivernacle que genera.

La tecnologia en si mateixa no té la capacitat suficient per a respondre a la magnitud del repte del planeta. Perquè el problema no és només tecnològic, i per tant tampoc la solució. Encara que la tecnologia pot ajudar, les evidències científiques indiquen que no és suficient per a fer front a l'emergència ambiental, ja que no resol el problema en el qual es basa.

Els problemes derivats del sistema econòmic actual són en gran manera els que han provocat l'emergència climàtica, per la qual cosa les solucions han de ser també polítiques, econòmiques i socials. Implica, entre altres coses, un replantejament del sistema econòmic, en el qual sorgeixen els comportaments actuals de consum, les actituds i la dependència del desenvolupament econòmic constant. En cas contrari, la creença que la tecnologia servirà per a solucionar els problemes genera una esperança social excessiva que retarda l'adopció de mesures eficaces contra aquests problemes bàsics.

D'altra banda, també quan es parla de l'aportació que pot fer una tecnologia, és necessari mirar a qui està avui dia aquesta tecnologia, quines són les seves conseqüències i qui millora les seves vides.

 

9. Transmetre valors de la naturalesa: regulació de la vida, benestar, compte, responsabilitat, prosperitat, custòdia del territori…

Ed. Pernan Goñi

Es important transmetre el valor que la naturalesa ofereix a l'ésser humà en el seu conjunt, perquè no es quedi en una perspectiva purament economicista. La ciència distingeix tres plans:

Valors instrumentals. La naturalesa, a més de proveir de nutrients, aigua i energia, regula els processos generals de la vida: clima, descomposició de la matèria, pol·linització, neteja atmosfèrica... Amb tot això, la naturalesa és l'assegurança de vida del planeta i de la humanitat, i més concretament la biodiversitat. Ofereix estabilitat i seguretat a la nostra espècie. Per tant, a mesura que la biodiversitat està en perill, també està en joc la supervivència de la nostra espècie.

Valors intrínsecs. La naturalesa té un valor ecològic propi i ens correspon cuidar-la només per existir. És més, tenim la responsabilitat de mantenir en bon estat el que usem.

Valors relacionals. Igual que les relacions que mantenim amb altres persones ens alimenten i ens satisfan, també ens alimenten les relacions que ens connecten amb la naturalesa. Un d'ells és la cura. Prestar i rebre cures és important per a tenir una vida plena. Igual que quan som cuidats, quan cuidem a altres persones, rebem un benefici perquè ens sentim bé. És una relació bidireccional també en el cas de la naturalesa. Els pobles indígenes ho tenen molt interioritzat: Si cuides de la Mare Terra, la Mare Terra et donarà benestar de tornada. Antigament, en l'hemisferi nord també teníem molt interioritzat això.

D'altra banda, també ens satisfà la prosperitat de la naturalesa: veure que a la primavera les plantes germinen i floreixen, sentir la vida a tot arreu, collir i sentir la generalitat de la naturalesa ens reforça.

Cada vegada són més les evidències científiques que demostren que la relació amb la naturalesa és essencial per a la salut física i mental, i que, a mesura que la relació es va perdent, augmenten les malalties que desenvolupem com a espècies. La ciència comença a percebre que la desconnexió de la societat occidental amb la naturalesa produeix una pèrdua de benestar. Apareixen problemes psicològics: depressions i altres alteracions psicològiques.

Però hi ha un altre valor de relació forta: la custòdia del territori. A nosaltres ens correspon cedir el territori cedit pels avantpassats als següents en bon estat.

 

10. Salut Única: un medi ambient de qualitat és imprescindible per a una vida de qualitat

Ed. Pernan Goñi

Cada espècie té una funció específica en la complexa xarxa de l'ecosistema, per la qual cosa els éssers vius som totalment interdependents. Constantment es posa de manifest, per exemple, la dependència entre la salut humana, la sanitat animal i la salut del medi ambient. Quan un no està sa, els altres també sofreixen les conseqüències. Aquesta és la idea que transmet el concepte de Salut Única, proposat per l'Organització Mundial de la Salut. La divulgació d'aquest concepte pot ajudar al fet que la societat assumeixi la idea d'interdependència i interioritzi la biodiversitat com una assegurança de vida del planeta.

No obstant això, el concepte de Salut Única s'utilitza sovint de manera bastanta antropocentrista, amb l'únic objectiu de garantir la salut humana. Els científics reivindiquen la necessitat d'allunyar-se d'aquests discursos i introduir una ètica ambiental en el concepte. De fet, el concepte de Salut Única engloba una sèrie d'idees inseparables:

D'una banda, exigeix la consideració de la salut com un bé universal. La salut no és un dret exclusiu dels éssers humans, sinó també d'altres espècies, ecosistemes i generacions futures. La salut pública se centra en la salut de les poblacions humanes, mentre que la Salut Única cerca un repartiment just de la salut entre les persones, els animals, les plantes i el medi ambient. És a dir, l'equilibri ecosocial.

D'altra banda, exigeix equitat sociopolítica i multicultural: totes les persones tenen els mateixos drets i oportunitats. La Salut Única no té sentit si no es compromet fermament amb les comunitats i veus que queden al marge.

 

11. Qüestionar conceptes arrelats en el nostre sistema econòmic

Ed. Pernan Goñi

Cuestionar el sistema econòmic i els conceptes arrelats en ell: globalització, creixement econòmic continu, necessitat d'un augment de la natalitat… La globalització ha fet creure a la societat que és una tendència natural pròpia de la societat, però respon a interessos purament econòmics i té conseqüències en el medi ambient. Són moltes les raons per les quals cal resumir els circuits econòmics: mediambientals, econòmics i socials, però també democràtics. Quan els circuits econòmics són massa grans, els ciutadans no poden entendre'ls, per la qual cosa perden la seva capacitat d'influència i el seu control i decisió queda en mans de l'elit, generant injustícies. Perquè els ciutadans puguin influir, fa falta una economia més pròxima.

Aprofundir més en el debat: És necessari créixer en producte interior brut per a viure bé? Què és el benestar real? La millor solució per a mantenir el sistema de pensions és tenir més fills estant el planeta sobrepoblado? El qüestionament de les creences existents pot ajudar a activar els canvis socials que requereix l'emergència ambiental.

La ciència i la comunicació de la ciència poden ajudar a imaginar com pot ser la transició dels estils de vida i identificar els beneficis del canvi en la salut i el benestar. El benestar s'entén de forma molt diferent segons la cultura, l'època, l'edat. Per tant, un replantejament del benestar pot ajudar a visualitzar la visió consumista del benestar i a redefinir el benestar. Què és realment important?

Segons els investigadors de ciències humanes, el benestar humà exigeix equitat i satisfacció de les necessitats bàsiques, però no té res a veure amb l'acumulació de riquesa. Les relacions socials, l'estar en la naturalesa, la possibilitat d'educació, la satisfacció amb la vida, l'equilibri entre el treball i la vida personal, el compromís amb la societat... satisfan més. La transmissió d'aquest missatge i la identificació dels actius de la salut poden contribuir a pal·liar l'impacte social de la necessitat de la discapacitat, reduir les desigualtats econòmic-socials i facilitar el canvi social.

 

12. Dona veu a propostes provinents de moviments socials

Ed. Pernan Goñi

Atès que els polítics no estan complint els compromisos signats a nivell internacional, és important que la societat pressioni. Existeixen dues eines eficaces per a fer de la societat un agent actiu: d'una banda, posar en valor el treball que realitzen els moviments socials i visibilitzar els seus assoliments; i per un altre, proporcionar recursos perquè tinguin informació basada en evidències científiques.

En l'emergència ambiental tenen alguna cosa a veure els moviments socials que s'allunyen dels imaginaris hegemònics del capitalisme i que representen altres futurs desitjables per a la societat.

L'ecofeminisme, per exemple, es fixa en la forma en què el sistema capitalista i patriarcal ens relaciona amb la naturalesa, ja que veu una relació directa entre l'explotació del planeta i la dominació històrica de dones i altres grups marginats. Reivindica la necessitat de revisar conceptes com l'economia, la producció, el desenvolupament i el treball perquè siguin sostenibles ecològica i socialment. Proposa equiparar la cura del planeta amb la cura de la vida i pot aportar una interessant contribució al problema de l'emergència ambiental.

D'altra banda, els experts preveuen que l'activisme climàtic juvenil pot ser un dels majors moviments globals de la història. Per tant, és important deixar que els joves siguin problemàtics perquè posin de manifest els problemes que veuen. Tingui's en compte que, de seguir així, els joves nascuts l'any 2010 sofriran les greus conseqüències de l'emergència climàtica quan siguin majors, segons el Panell Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC).

 

13. Proporcionar recursos per a una visió crítica i identificar les formes que adopta el negacionismo

Al debat cal portar aportacions i dades de la ciència per a situar el problema i proposar solucions. Que no es prenguin decisions basades en sensacions i prejudicis, sinó en dades i recerques.

La responsabilitat del periodisme científic és proporcionar a la societat recursos per a desenvolupar el pensament crític. A més de la consciència de desequilibri epistèmic, el decàleg d'Elhuyar per al desenvolupament del Pensament Crític pot servir per a obtenir informació completa, per a autoavaluar la seva actitud i identificar fal·làcies i actituds negacionistes. Així mateix, cal tenir en compte que moltes organitzacions utilitzen també el blanqueig verd per a millorar la seva imatge a través del frau.

Encara que alguns tipus de negacionismo són evidents, uns altres són menys fàcils d'identificar: “sempre s'han produït canvis en el clima”, “en la ciència no hi ha consens absolut”, “les tecnologies verdes són la solució a l'emergència climàtica” (positivisme tecnològic), “no hi ha tasca” (pessimisme climàtic), “la desaparició d'espècies és normal”…

A vegades la realitat és incòmoda i els humans tendim a negar-la. Llavors sorgeixen moviments negatius entre els qui no volen acceptar la realitat. No sempre és fàcil identificar als negacionistes. Atenció, per exemple, a aquells que accepten el canvi climàtic però no estan disposats a prendre les mesures necessàries. O, en lloc de generar menys CO₂, amb aquells que només proposen tecnologies d'absorció de CO₂. També és una forma de negacionismo proposar solucions tecnològiques per a fer front a l'emergència climàtica. Perquè amb l'excusa del gran potencial de la tecnologia, aquest tipus de discursos eviten el debat real.

Sovint, els que més interès econòmic tenen són els que més parlen. Per tant, atents al que despleguem. Qualsevol opinió no és vàlida. Els científics porten dècades recollint dades. Basar els arguments en evidències científiques i en l'opinió de la comunitat científica i donar la paraula als experts.

No obstant això, també en el coneixement existeixen grans desequilibris de poder: encara estem legitimant més determinats àmbits de coneixement de la ciència que uns altres. D'aquest desequilibri de poder de coneixement no es pot respondre a aquesta complexa crisi. És imprescindible la col·laboració entre tots els àmbits de coneixement.

És més, el coneixement no està només en l'acadèmia. Cal definir un ecosistema complet de coneixements perquè no quedi al marge, entre altres, el coneixement tradicional adquirit per l'home al llarg dels segles.

 

14. Comunicar en basc per a fomentar la sostenibilitat

Ed. Pernan Goñi

Una altra crisi que es creua amb l'emergència ambiental és la pèrdua global de la diversitat lingüística. El 50% de les llengües del món estan a punt de perdre's, segons la UNESCO. Els investigadors estan cada vegada més convençuts que l'emergència lingüística i l'emergència climàtica són situacions de crisis interconnectades. En la mesura en què la sobreexplotació de la naturalesa i les injustícies socials tenen molts elements comuns, la colonització i l'abús històric de poder que han sofert moltes llengües se situa també en el mateix context.

No obstant això, la ciència ha demostrat que les llengües minoritzades són una valuosa eina per a actuar contra l'emergència ambiental. De fet, les llengües són el reflex de la relació dels individus i les cultures amb la naturalesa, i de fet, moltes comunitats lingüístiques històricament minoritzades continuen estant molt arrelades en la naturalesa. La cura de la naturalesa està interioritzat i les seves llengües guarden un coneixement detallat de la naturalesa, que els avantpassats han anat acumulant al llarg dels segles evolucionant amb la naturalesa. Són dipòsits de memòria ecològica i, per tant, valuoses eines per a la sostenibilitat.

El basc també compta amb un ric vocabulari relacionat amb la naturalesa, que ajuda a conèixer i comprendre la naturalesa del país. Tenint en compte que l'ésser humà manté una forta adhesió al paisatge i a la llengua materna del seu entorn —fins a formar part de la seva pròpia identitat—, el basc és una valuosa eina per a transmetre el coneixement ecològic, reforçar l'adhesió a la naturalesa i fer de la comunitat basca un agent de sostenibilitat.

 

Projecte promogut i finançat pel Departament de Promoció Econòmica, Turisme i Medi rural de la Diputació Foral de Guipúscoa.

No obstant això, moltes de les llengües minoritàries del món estan a punt de perdre's per abusos encara no resolts i per agents ecològics que es creuen. Reconeixent que la diversitat cultural i lingüística és un element clau per al desenvolupament sostenible dels pobles, és interessant integrar la perspectiva de l'ecologia lingüística. L'ecologia lingüística és el coneixement que estudia la relació entre les llengües i les variables ambientals.

Construir un model de desenvolupament basat en la igualtat i els valors humans requereix preservar la diversitat lingüística. Traslladant el principi d'igualtat a les llengües, la igualtat no és tractar d'igual manera a les llengües en diferents situacions, sinó possibilitar que tinguin les mateixes oportunitats. Per tant, l'equitat i la sostenibilitat venen de la protecció política, social, econòmica i legal de les cultures i llengües locals.

 

 

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia