Imposto sobre o Valor Engadido

1986/06/01 Jauregi, Mariaje - Elhuyar Fundazioa Iturria: Elhuyar aldizkaria

Xa está aquí este misterioso imposto que xerou e está a provocar tantas palabras. O bombardeo de anuncios realizado pola Ministra de Economía e Facenda do Estado español a través da televisión de novembro e decembro non conseguiu romper o medo da xente. De feito, a implantación deste substituto doutros vinte e catro impostos reducirá notablemente os petos dos consumidores.

Esta reforma fiscal ha suposto a desaparición dun conxunto de impostos e taxas. Entre outros, os seguintes impostos: Imposto Xeral sobre o Tráfico de Empresas (IMD), Imposto de Luxo, Imposto sobre Bebidas Refrescantes, Imposto sobre o Uso do Teléfono e Imposto de Compensación de Cargas Internas. Doutra banda, a partir de agora haberá produtos que até agora non pagaban impostos, como artigos primarios, libros, revistas, xornais, cooperativas, vivendas de protección oficial, etc...

Motivos da reforma fiscal

De acordo co Tratado de Roma, todos os Estados membros do EEE están obrigados a aplicar un imposto polo valor engadido en todas as fases do procedemento produtivo.

A Comisión de Finanzas e Tributos do EVE, creada en 1986, baixo a presidencia de Fritz Neumark, tras analizar as diferenzas fiscais existentes entre os Estados membros, presentou un informe. Este informe sinalaba a necesidade de eliminar os impostos multicuerpos acumulativos sobre as vendas, prevendo no seu lugar a introdución no sistema tributario do Imposto sobre o Valor Engadido. Desde entón, é un tributo a aplicar en todos os Estados da Comunidade, co obxectivo de garantir a libre circulación de bens e servizos entre todos os Estados da CEE.

Con todo, non é un tributo exclusivo da CEE. Tamén está vixente en países como Suecia, Austria, Noruega, Arxentina, Bolivia, Brasil, México, Perú, Israel, Senegal, Marrocos, etc.

Ademais de non impedir a libre concorrencia entre os Estados membros, existe outro motivo paira a aplicación deste imposto. De novo, o EVE, ao amparo do Tratado de Roma, ten un orzamento paira o seu funcionamento, e a fonte financeira máis importante deste orzamento é unha porcentaxe da recadación dos Estados por IVE. Trátase, por tanto, de asegurar un sistema que garanta o capítulo de ingresos do orzamento europeo.

A achega inicial de cada Estado non podía superar o 1% da recadación por este imposto. O límite máximo da taxa era do 1%, sendo o límite respectado en anos anteriores. En 1979 a cota foi do 0,78%, en 1981 do 0,89% e en 1983 do 0,99%. Pero este último ano, concretamente en 1983, con esta cantidade non se cubrían os gastos e empezouse a mencionar a necesidade de revisar ese 1%. En consecuencia, o déficit do Orzamento en 1984 elevou a cota ao 1,4%. Por tanto, o IVE ten una importancia capital na estrutura orzamentaria da CE e, sen dúbida, o peso do IVE nas finanzas da Asociación vai en aumento.

Até aquí serían a razón internacional da reforma fiscal, pero tamén se mencionan outras razóns a nivel estatal:

  Mentres que ETZO fomentaba a concentración vertical das empresas, o IVE, tal e como se esixe en todos os procesos de produción e distribución de bens, canto maior sexa o número de fases existentes no circuíto de produción e distribución, maior será a carga fiscal.Ser un estímulo paira o investimento. A diferenza do que viña sendo até agora, pódese deducir a carga tributaria soportada na adquisición dos bens de investimento. Este incremento na recadación débese, por unha banda, ao feito de que algúns dos produtos que até agora non pagaban van ser gravados, por outro, ao aumento das taxas paira a maioría dos produtos e, por último, á necesidade de establecer controis estritos paira facer fronte á estafa. Con todo, non estaría mal lembrar algo sobre este punto: se se quere ampliar a recadación, hai outro imposto: o imposto sobre o patrimonio, que grava os capitais non produtivos: Por outra banda, parece que este incremento recadatorio destinaríase a financiar a seguridade social; a redución da cota empresarial compensaríase por este imposto. Esta última relaciónase co motivo do punto terceiro. Coa redución da cota empresarial por seguridade social redúcese o custo de persoal e convértese nun factor importante paira o fomento do emprego. (Crer despois de velo).

Operativa

O IVE é o imposto xeral sobre o consumo que se esixe por calquera actividade empresarial, é dicir, pola venda de bens ou a prestación de servizos. Por tanto, o que hai que pagar na compra e o imposto que se cobra na venda.

Calquera empresa, profesional ou artista, na prestación dun servizo ou na entrega de bens, está obrigada por lei a pasar factura. En devandita factura deberá constar o que se abona ao vendedor máis o IVE correspondente, do mesmo xeito que ocorría co TUC. O mesmo ocorrerá cando o cliente emita a factura, que deberá diferenciar o importe da mesma do IVE correspondente.

Cada trimestre deberá repartir o IVE das facturas en dúas pilas. Nunha parte o pago aos provedores (e nas importacións o pago en aduana) e na outra o pago dos clientes. Se a diferenza entre o recibido e o pago fose positiva, esa cantidade sería a que teriamos que ingresar en Facenda, non temos que gardar as facturas, non temos máis remedio que pagar o silencio. No entanto, procura que non che peguen, coa escusa de que están a aproveitar a situación de subida de prezos.

Os comerciantes, industriais, profesionais e artistas en xeral non teñen que pór pesetas desde o seu móbil paira pagar o IVE. A súa función é cobrar aos seus clientes e deste xeito, recuperan o que pagaron ao facer as súas compras. Facenda e consumo. Pola contra, se fose negativo trataríase dun crédito con Facenda e deberase ter en conta no mes seguinte. Si no trimestre seguinte volvese saír a diferenza negativa, faríao no trimestre seguinte, e si ao final do ano tivese una diferenza ao seu favor, podería pedir a Facenda a devolución do diñeiro.

Iso si! paira acreditar estes cobros e pagos é absolutamente necesario gardar todas as facturas. Bo, polo menos as empresas si, porque son simples intermediarios entre os consumidores.

Trátase dun tributo de carácter xeral, con dúas vertentes: por unha banda, grava todas as operacións profesionais ou empresariais realizadas no Estado español (incluídas as importacións), independentemente do sector económico (produción, comercio e servizos), e por outro, aplícase en todas as fases dos procesos de produción e distribución de bens e servizos.

Co IVE, todos os que até agora pagaban por decúbito e luxo, e ademais pagarano os comerciantes comerciantes polo miúdo e todos os profesionais.

Problemas IVE

Os problemas que expón a aplicación deste imposto e, por tanto, os que deben terse en conta serían, entre outros, os prezos, a crise e a estafa.

Os prezos tenden a incrementarse á entrada en vigor deste imposto. Os empresarios ven tipos máis altos nas facturas dos provedores, e sen ter en conta que as cotas soportadas son deducibles e, do mesmo xeito que co TUB, tomando como custo fiscal, aplican incrementos inxustificables aos seus produtos.

Sen facer caso á referencia das funcións de prezo e custo, aprovéitanse da escusa de tipos máis altos paira aumentar os prezos sen motivos económicos.

Algúns produtos que anteriormente estaban exentos, agora teñen que pagar o IVE e esta nova carga fiscal fai subir os prezos destes novos produtos, o que reduce a capacidade adquisitiva dos traballadores, esixindo por motivos puramente lóxicos una subida salarial, e este incremento de custo, un incremento de prezo.

En canto aos prezos, xa ouvimos moitas veces que van subir co establecemento de IVE. Aínda que coñecer o incremento que sufrirá o índice de prezos ao consumo sexa un xogo de invención, pódese adiviñar dicindo que isto ocorrerá. O Goberno e o Fondo Monetario Internacional afirmaron, por tanto, que pola aplicación deste imposto este índice non debería crecer, pero, polo si ou polo non, o Goberno estimou nas súas previsións que o incremento que se producirá por este motivo situarase entre o 1'5-2%. Doutra banda, o incremento de prezos do último mes de xaneiro foi do 3%. Seguindo este camiño, pensade en como se incrementará o nivel de inflación deste ano.

A subida de prezos corrobora os feitos ocorridos noutros Estados do EEE. De feito, Italia, Dinamarca, Gran Bretaña, etc. Os consumidores finais sufriron unhas subidas de prezos espectaculares cando se estableceu este imposto.

Neste sentido cabe destacar o caso no que a finais dos anos 70 mencionouse a taxa que afectaría o custo da carne no Estado español. Esta taxa non foi finalmente aplicada, pero a sospeita fixo que os prezos aumentasen e logo non diminuísen.

En canto á crise, pódese dicir que si soben os prezos, a demanda diminúe, polo que a produción e o investimento tenderán á mesma.

Hai que sinalar, por outra banda, que este imposto favorece a capitalización empresarial fronte ao emprego de man de obra, xa que o imposto soportado na adquisición de bens de equipo pode ser deducido na súa totalidade.

Por último, e dado que a implantación do IVE supón un risco de estafa, paira evitar que a caixa do Tesouro véxase reducida, están a establecerse controis extraordinarios.

Por tanto, e en resumo, o IVE aplicarase tamén sobre os bens primarios non gravados até agora (entre os que se atopan os alimentos), o que supón un incremento dos índices de prezos ao consumo. A capacidade recadatoria deste imposto pode resultar sumamente tentadora paira o Estado e o aumento das taxas deste imposto non sería raro. O desigual orzamento da Seguridade Social, cada vez maior desequilibrio, é a vía máis fácil de cubrir.

TIPOS DE TAXAS

A D6 CEE atribúe a cada Estado a facultade de fixar o número e nivel das taxas correspondentes a este imposto.

No Estado español seleccionáronse tres tipos, un xeral do 12%, outro reducido do 6% e o terceiro alto do 33%.

XENERAL 12%: Corresponde á maioría das operacións, é dicir, a todos aqueles bens que non teñan un tipo reducido ou alto, aplicóuselles o tipo do 12%.

REDUCIDO 6%: Este tipo aplícase ás seguintes operacións:

1. Ás vendas (ou importacións) de bens:

 • Produtos utilizados paira a alimentación humana, excepto bebidas alcohólicas e refrescantes.
 • Produtos destinados á alimentación animal.
 • Libros, revistas e xornais
 • Vivendas
 • Aos materiais, excepto aparellos electrónicos, que non poidan ser utilizados noutros lugares distintos ao escolar.

2. Servizos:

 • Os transportes terrestres de pasaxeiros e as súas equipaxes.
 • A restaurantes, hostalaría, etc.
 • Limpeza urbana e recollida de lixos
 • etc...

3. Execución de obras

4º Ás producións, importacións e cesións de dereitos de películas cinematográficas representativas en salas de espectáculos, excepto as cualificadas x.

ALTO 33%: Corresponde a operacións posteriores.

1. Ás vendas, arrendamentos ou importacións dos seguintes bens:

 • Automóbiles, embarcacións e aeronaves.
 • Xoias, pedras preciosas ou semipreciadas, etc.
 • Ás peles.

2. Á produción, importación, distribución, cesión de dereitos e exposicións de películas exhibidas exclusivamente en salas X.


EXCEPCIÓNS

Normalmente non estarán suxeitas ao IVE as seguintes actividades:

 • Relacionados con servizos sanitarios e asistencia social.
 • Servizos educativos, culturais e deportivos.
 • Operacións de seguro.
 • Operacións financeiras: Depósitos en efectivo, concesións de crédito e préstamo, fianzas e avais e, en xeral, actuacións de negociación e intermediación. Por tanto, o IVE non carga intereses bancarios, pero si cobros de letras de cambio, depósito de valores móbiles, alugueres de caixas de seguridade e calquera outro servizo que non sexa estritamente financeiro.
 • Os bens ou servizos prestados directamente aos seus participantes por entidades sen fins lucrativos.
 • As exportacións de bens e os servizos prestados no estranxeiro, Canarias, Ceuta ou Melilla.
 • Servizos postais.

NOTAS CONTABLES

Coa entrada en vigor do IVE, impuxéronse ás empresas una serie de obrigacións, entre as que se atopan, ademais dos libros esixidos polo Código de Comercio, á hora de expedir e entregar as facturas, as seguintes:

 • Libro de facturas de clientes
 • Libro de facturas de provedores
 • Libro rexistro de bens de investimento
 • Libro rexistro paira a liquidación do imposto correspondente ao cobro de facturas
 • Libro rexistro contas correntes clientes
 • Libro rexistro de contas correntes con provedores.

Debido ao IVE, a contabilización das relacións da empresa con Facenda require a creación de novas contas e, por defecto, o Instituto de Planificación Contable deu instrucións. Por tanto, no subgrupo 47 do Plan Xeral de Contabilidade, correspondente a Entidades ou Administracións Públicas, aparecen catro novas contas:

(473)Facenda pública, IVE soportado

(474)Facenda pública debedora por IVE

(478)Facenda pública, IVE recadado

(479)Facenda pública acredora por IVE

Veremos o movemento das seguintes contas seguindo un exemplo:

Supoñamos que ao comezo deste exercicio na contabilidade da empresa Facenda pública tiña un crédito de 5.000 pesetas coa empresa, e que as operacións realizadas pola empresa neste exercicio son as seguintes:

Compra materias primas, 200.000 pesetas dentro do Estado e 100.000 pesetas fóra, 50.000 por combustible e 25.000 por electricidade.

Vendeu produtos no Estado, 500.000 pesetas, e exportado outros.

Todos estes valores están sen IVE.

Recollendo as seguintes operacións nunha táboa:

Á hora de realizar os asentos correspondentes a estas operacións procederíase da seguinte maneira:

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia