}

Plan integral de abastecemento e limpeza de augas de Gipuzkoa

1986/10/01 Salaberria, Mikel Iturria: Elhuyar aldizkaria

Os representantes políticos han definido con asiduidade que na actualidade o abastecemento e a limpeza das augas de Gipuzkoa é similar ao do terceiro mundo.

Os representantes políticos han definido con asiduidade que na actualidade o abastecemento e a limpeza das augas de Gipuzkoa é polo menos equivalente ao do terceiro mundo.

Paira demostralo basta con ver os planos. O 50% da poboación non ten auga as 24 horas do día no seu domicilio. Doutra banda, a alta contaminación que sofren os principais ríos do territorio fai que a vida na auga sexa imposible.

Ademais, convén destacar que a multitude con auga tampouco bebe do todo. Aínda que na maioría dos casos é aceptable ou sustentable, non se alcanza a categoría química de auga potable que establece a lexislación nacional. E é que, en xeral, non existe un centro de tratamento que poida potabilizar a auga captada dos nosos ríos ou mananciais.

Por outra banda, todas as augas residuais xeradas polo home, a agricultura ou a industria vértense directamente aos ríos ou ao mar. Desta forma prodúcese una contaminación evidente nalgúns ríos principais e zonas costeiras. As razóns desta situación son moitas e merecen ser analizadas.

Por unha banda, hai problemas climáticos naturais: distribución das choivas ao longo do ano moi irregular. En consecuencia, o caudal dos ríos é moi variable. Moi baixa en estiaje, 20-30 veces o caudal medio anual. En Gipuzkoa chove bastante (una media de 1400 mm/ano), pero o caudal xerado por esa choiva non podrece, a maior parte pérdese no mar.

Por outra banda, a estrutura dos ríos e a xeoloxía do territorio, fan que as augas non poidan manterse e regularse de forma natural e que non presenten grandes correntes de auga subterráneas. Esta falta de auga de estiaje xera una escaseza de auga nos fogares e una forte contaminación dos ríos. Existen tamén razóns técnicas. Aínda que no ano 1964 pretendeuse regular as augas superficiais e no ano 1971 elaborouse un plan de regulación de recursos, todas estas intencións non se levaron a cabo na súa totalidade por problemas socio-políticos. Isto levou a Gipuzkoa a dividirse en dúas zonas diferenciadas: Una Gipuzkoa húmida con augas reguladas por encoro e outra Gipuzkoa seca sen regulación.

1. Táboa. Os maiores índices de contaminación paira a vida das peces de río. O plan elixe como mínimo o nivel obrigatorio paira os ciprínidos.

Por último, cabe mencionar algunhas razóns sociais que levaron a esta situación.

Por unha banda, o crecemento demográfico e urbano dos anos 60-70 (ao non existir auga regulada) obrigou a destinar a auga de calquera manancial e arroio ao consumo; Gran parte dos ríos e arroios a secar e consumir auga sen boa calidade. Esta auga utilizada vértese aos ríos sen depuración algunha. Doutra banda, e salvo excepcións, non se estableceu una política de loita contra a contaminación industrial. En consecuencia, son moi poucas as industrias que dispoñen de estación depuradora. Isto eleva o índice de contaminación dos ríos e fai que a depuración da contaminación sexa tecnicamente difícil e insegura.

Plan integral

A pesar de que as atribucións en materia de auga e saneamento corresponden exclusivamente a concellos ou asociacións municipais, a Deputación Foral de Gipuzkoa, consciente da situación, encargou en 1985 á empresa Sener S.A. a elaboración do Plan Integral. Este plan deberá asegurar solucións técnicas aos problemas, analizar a organización e ofrecer o sistema económico máis adecuado paira a súa xestión.

2. Táboa. Máximos índices de contaminación paira as zonas de baño.

O principio básico do Plan é a solución ao ciclo integral da auga, é dicir, que os guipuscoanos teñan auga suficiente e suficiente paira as nosas necesidades e que os ríos e as costas alcancen a súa limpeza e vida. Como se pode observar, o plan pretende analizar e resolver non só o problema de subministración senón tamén o de limpeza.

Tras realizar os estudos necesarios e establecer os obxectivos técnicos, o presente Plan propón tres tipos de solucións técnicas e un sistema de organización e xestión paira solucionar os problemas.

Obxectivos técnicos a cumprir

3. Táboa. Hipótese de crecemento da poboación da conca de arroz.

Co obxectivo de lograr o abastecemento de auga aos municipios de Gipuzkoa e a recuperación dos ríos e costas, establecéronse os obxectivos que se sinalan a continuación.

* Calidade das augas de abastecemento: A auga deberá ser potable, adaptada ao nivel de orientación que a lexislación española e a da Comunidade Económica Europea outorga. * Calidade das augas dos ríos: En ningún caso a calidade das augas futuras dos ríos será peor que a actual. Recuperación dos contaminados como mínimo de ciprínidos (barbo, loina, perca, etc.) até conseguir a vida e a reprodución. Paira alcanzar este obxectivo, os índices de contaminación máis elevados preséntanse na Táboa 1 (segundo recomendacións da Comunidade Económica Europea). * Calidade das augas costeiras: A contaminación na costa diminuirá ata que calquera lugar de baño cumpra as normas establecidas no Convenio de París de 1974 e a Comunidade Económica Europea paira as zonas de baño. Os índices de contaminación que non poden superarse paira alcanzar este obxectivo indícanse na táboa 2.

Análise de necesidades

4º Táboa. Previsión de dotacións. Litros/hab. día.

Paira a medición das necesidades de abastecemento de auga realizouse un estudo multitudinario a partir dos estudos realizados por Martin Mateos paira o Plan de Residuos Sólidos de Gipuzkoa. Deste estudo tomouse a hipótese de crecemento medio. A ausencia de movemento migratorio é un problema de subcorreos e o resumo da conca preséntase na táboa 3.

Así mesmo, realizouse un estudo da dotación e a súa evolución futura. (ver táboa 4). Como se pode observar, aínda que inicialmente se parte dunha dotación elevada, en 25 anos non se produce un incremento importante (este Plan responde polo menos ás necesidades de 2010). Esta débil subida débese principalmente á diminución das fugas nas redes de distribución e á diminución do consumo de auga nas industrias, debido ao uso de novas tecnoloxías. Con todo, prevese un aumento do consumo de auga nos fogares, a medida que se mellora a vida e conséguese un abastecemento sen restricións. Doutra banda, a demanda de servizos municipais de xardinaría e limpeza viaria tamén incrementará o consumo de auga.

Por tanto, coñecendo a multitude e a dotación, as necesidades de auga tamén son coñecidas.

5. Táboa. Resumo dos edificios de regulación.

O resto de necesidades non se poden medir previamente. De feito, a cantidade de auga necesaria paira a limpeza dos ríos varía en función das características de cada río, é dicir, depende da contaminación de cada conca e da depuración prevista. Canto maior sexa o rendemento das estacións de depuración, menor será a cantidade de auga a fornecer. Pero iso si, o custo económico e o risco de desequilibrio ecolóxico será maior, debido aos posibles fallos na xestión das estacións depuradoras.

Solucións de regulación

Como se mencionou anteriormente, un dos problemas existentes é a falta de regulación das augas. En consecuencia, a maior parte da auga pérdese no mar. En estiaje, o caudal dos nosos ríos é insuficiente paira satisfacer a vida e o consumo desta auga. Paira solucionar este problema e conseguir una regulación, este Plan propón un esforzo especial. Dunha maneira sinxela conseguiríase almacenar a auga sobrante no inverno paira o seu uso no verán. Desta maneira aseguraríase o consumo de auga nos pobos e a vida nos ríos. Esta regulación realízase a través de encoros naturais ou artificiais con presas.

6º Táboa. Situación final do río Oria.

Este Plan propón a explotación de dous encoros subterráneos (Mendaro, Elduain), cun caudal de 450 l/s e a construción de 6 novos encoros, até alcanzar un total de 11 en Gipuzkoa. Todos estes edificios preséntanse na táboa 5.

Solucións de abastecemento

Paira a solución global de abastecemento, o Plan propón a creación dunha única estrutura comarcal: Toma desde un encoro e una balsa de auga subterránea regulada, centro de tratamento de augas potables, canles paira poboacións e estrutura de depósitos de distribución.

Esta estrutura ofrece a vantaxe de unificar una fonte de distribución paira una rexión ou zona, asegurando así a asistencia dos recursos humanos e técnicos, a cantidade e calidade da auga de consumo.

Doutra banda, existe o inconveniente de que a maioría das rexións teñan una única fonte de abastecemento, polo que un fallo afectaría á maioría da poboación. A pesar deste inconveniente hai que dicir que é pequeno. De feito, a seguridade do trazado, as súas características e, en xeral, a seguridade que ofrecen actualmente estes edificios son boas.

Solución de saneamento

A solución elixida paira o saneamento foi na maioría dos casos comarcal.

As verteduras de orixe local e as verteduras industriais que poden ser tratados con eles recóllense nunha rede de colectores. As verteduras recolleitas trasládanse ás estacións de depuración paira a súa vertedura ao río ou mar una vez realizada a depuración.

Os problemas máis graves que expón o saneamento, a idoneidade das estacións de depuración, a súa tecnoloxía e as condicións con respecto ao receptor son os seguintes: Aínda que en estacións de depuración instaladas nos mananciais dos ríos con pouca cantidade de auga en estiaje recolleuse o caudal mediante encoros regulados, é necesario construír estacións de alto rendemento con alta tecnoloxía e procesos de nitrificación de alto consumo enerxético.

Nas zonas baixas e desembocaduras dos ríos, a incidencia da vertedura na estación depuradora é menor. Por tanto, pódense construír estacións de depuración intermedias máis sinxelas e baratas.

Por último, as augas das estacións de depuración que se realizan na costa vértense no mar a unha profundidade de 30 a 40 metros, sen que se produza ningunha afección á masa de auga. Por tanto, pódense construír estacións de depuración moi sinxelas e baratas que xeren obstáculos nas instalacións ou eliminen graxas e materiais flotantes visibles na superficie.

Solucións autónomas

Algúns núcleos quedan separados das solucións comarcais en canto a abastecemento ou saneamento. Nestes municipios que conforman o 2% da poboación de Gipuzkoa realizarase un sistema tradicional de abastecemento de auga ou depuración. Sen grandes construcións de enxeñaría, pero asegurando a cantidade e calidade da auga e tomando medidas para que as súas verteduras non causen perdas na vida fluvial e mariña.

Explicación dunha solución: Conca do Oria

Polas características propias desta conca (escaseza de auga de estiaje, poboación dispersa, industria papeleira e verteduras destas industrias susceptibles de ser tratadas en combinación con verteduras locais, etc.) pode ser un exemplo bastante claro paira entender o que este plan propón paira solucionar os problemas dun dos ríos máis contaminados da península.

Preténdese realizar as seguintes construcións:

Edificios de regulación

  Encoro de Laredo (Goierri) encoro de Arriarán (Goierri) encoro de Amundarain (Goierri) encoro de Ibiur (Tolosaldea)
 • Pozo de auga subterránea en Elduain (Tolosaldea).

Estes edificios regulan un volume de auga de 45,5 Hm 3 anuais, asegurando un abastecemento de 462 l/seg. e unha vertedura aos ríos de 1280 l/seg. (caudal ecolóxico).

Construcións de abastecemento

 • Centro de tratamento de Arriaran (Goierri)
 • Centro de tratamento de Amundarain (Goierri)
 • Canle de Goierri
 • Centro de tratamento de Ibiur (Tolosaldea)
 • Canle de Tolosaldea
 • Toma e canle de Andoain
 • Centro de tratamento de Andoain
 • Depósitos

Lasarte, Usurbil e Orio abastécense doutras concas.

Construcións de saneamento:

 • Estación depuradora de Zegama
 • Estación depuradora de Segura e Idiazabal
 • Estación depuradora de Ormaiztegi
 • Colector Goierri
 • Estación depuradora de Ordizia (Goierri)
 • Estación depuradora de Amezketa
 • Colector do río Berastegi
 • Colector industrias papeleiras
 • Estación depuradora de Ursabal (industrias papeleiras)
 • Colector Ibarra-Tolosa-Andoain
 • Centro de depuración de Andoain
 • Colector Lasarte-Usurbil
 • Colector de Usurbil
 • Centro de depuración Orio

En función dos obxectivos marcados e tras a execución destas construcións, a calidade das augas do río Oria quedará como se indica na táboa 6.

Xestión e Financiamento

A mellora do abastecemento e saneamento require una importante investimento en construción e mantemento. Máis aínda si temos en conta o atraso e a cada vez maior esixencia de calidade da auga.

En función da auga que cada un gasta, hai que establecer unhas tarifas de consumo, seguindo o principio básico da lema "quen contamina paga".

Debido a este atraso, as subvencións son necesarias paira conseguir as tarifas máis adecuadas e que sexan equiparables a outras cidades da comunidade ou a outras comunidades.

Debería haber una tarifa no primario de rede. O Concello abonarao ao Consorcio correspondente e prevese que este pago pode ser de 30-35 pts./m 3.

A tarifa media que pagaría o consumidor, una vez sumados aos custos anteriores os gastos de distribución do concello, sería de 55-60 pts/m 3. Custo por persoa e día 11 pts. Por tanto, menos que un "medio bosque".

A tarifa industrial de depuración sería de 13-15 pts/m 3.

Segundo como se xestiona este Plan, estas cifras poden variar moito, xa que os edificios das distintas comarcas atópanse nunha situación moi diferente. Ademais, os custos de construción poden variar considerablemente si os concellos xestionan de forma individual ou agrupada.

Si a xestión realízase a través de una única xerra, conseguiríase que a tarifa sexa de entre 50 e 60 pts/m 3 e que sexa a mesma en todo o territorio.

Realizando una xestión independente da conca de arroz (Baixo Bidasoa, Urumea-Oiartzun, Oria-Urola e Deba), obtendo a mesma subvención paira todos os edificios en construción, a tarifa pode ser de 47-81 pts./m 3 por comarca. Isto suporía una desproporción do 72%.

Facendo una xestión independente da conca de arroz, pero con subvencións seleccionadas por edificios, pódense reducir as diferenzas até alcanzar tarifas de 50-75 pts./m 3. Con todo, habería una desproporción do 50%.

Por último, facendo una xestión independente da conca de arroz, pero conseguindo una subvención proporcional ás tarifas, as diferenzas poden reducirse o que se desexe.

Tendo en conta o pequeno tamaño do territorio, o ideal sería crear un único consorcio, establecendo así una tarifa común paira todos os guipuscoanos.

Aínda que en función das concas fluviais pódense crear 5 consorcios diferentes, estes serían demasiado pequenos e por tanto atoparían grandes dificultades de xestión e de explotación. Ademais, sería moi difícil establecer tarifas similares paira as distintas rexións.

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia